จุดเด่นสมาคม

  • ไม่ใช่สมาคมศิษย์เก่า แต่เป็นสมาคมของทุกรุ่นทั้งผู้ที่จบแล้วและกำลังศึกษาอยู่
  • สมาชิกเป็นผู้บริหารระดับปริญญาโทหรือมากกว่า จำนวนสมาชิกมากพอ (ร่วม 1,800 คน) หลากหลาย
  • มีความต่อเนื่อง เชื่อมโยง สายสัมพันธ์ และสานต่อประเพณีวัฒนธรรมเฉพาะแบบของชาว Ex-MBA KU
  • เป็นสมาคมของ EX-MBA แห่งแรกของประเทศไทยหลายสถาบันพยายามทำ  แต่ยังไม่สำเร็จ
  • เป็นองค์กรตามกฎหมาย และเป็นตัวแทนสมาชิก