ภารกิจ

ภารกิจ

สมาคมมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

1. เพื่อส่งเสริมสามัคคีธรรม ผดุงเกียรติ ช่วยเหลือระหว่างสมาชิกและให้สวัสดิการแก่สมาชิกด้วย

2. เพื่อส่งเสริมเกียรติแห่งสถานศึกษา และสมาชิกผู้ประกอบกิจอันเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม

3. เพื่อส่งเสริมการกุศล การกีฬา และการบันเทิง

4. เพื่อส่งเสริมการศึกษาและเผยแพร่วิทยาการตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาเกษตรศาสตร์

5. เพื่อให้การสนับสนุนด้านการศึกษาและค้นคว้าด้านต่างๆ

6. เพื่อส่งเสริมสัมพันธภาพระหว่างสถาบันต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศที่มีวัตถุประสงค์ทำนองเดียวกัน