เกี่ยวกับสมาคม

942268_1044612988919635_2143662550875561971_n

สมาคมปริญญาโทสำหรับผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีชื่อภาษาอังกฤษว่า ” The Executive MBA Association of Kasetsart University” ใช้คำย่อว่า ” EX-MBA K.U. Asso.”

  • รวบรวมนิสิตทุกรุ่น
  • สร้างกิจกรรม
  • ทำประโยชน์เพื่อสังคม

ได้ก่อตั้งมาเป็นระยะเวลากว่า 10 ปีแล้ว โดยเริ่มต้นจากการเป็นชมรม EX-MBA K.U. มีหน้าที่หลักคือเป็นศุนย์รวม และคอยประสานงานระหว่างศิษย์เก่าและปัจจุบัน เพื่อร่วมดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์กับทั้งสมาชิก และส่วนรวมไม่ว่าจะเป็นโครงการฯ มหาวิทยาลัยฯ ตลอดจนสังคมและประเทศชาติ