ทำเนียบนิสิตเก่าดีเด่นฯ ปี 2546-2560

รายนามนิสิตเก่าดีเด่น สมาคมปริญญาโทสำหรับผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ตั้งแต่ ปี 2546-2559
ที่ ชื่อ-นามสกุล Ex-รุ่น ประเภท ตำแหน่ง หน่วยงาน/บริษัท หมายเหตุ
นิสิตเก่าดีเด่นฯ ประจำปี 2546 (รับโล่เมื่อวันเสาร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2547)
1 คุณถนอม ณรงค์ 2 นักบริหารภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด มหาชน สำนักสวนมะลิ
2 คุณอนันต์ เภตรา 5 นักบริหารภาคเอกชน ประธานกรรมการ บริษัทในเครือเภตรากรุ๊ป
3 ดร.สฤษฎ์เกียรติ แจ่มสมบูรณ์ 7 นักบริหารภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท 2S2P เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด
4 ดร.อาภา อรรถบูรณ์วงศ์ 8 นักบริหารภาคเอกชน ประธานกรรมการ บริษัท ริชี่เพลซ 2002 จำกัด (มหาชน)
5 คุณปองพล เตชะวิจิตรา 13 นักบริหารภาคเอกชน (อดีต) PRESIDENT & CEO บริษัท จี.อี.ซี วิศวกรรม จำกัด
นิสิตเก่าดีเด่นฯ ประจำปี 2547 (รับโล่เมื่อวันเสาร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2548)
1 คุณปานศุข ศรีโพธิ์เจริญ 2 นักบริหารภาคเอกชน อดีตกรรมการผู้จัดการ บริษัท สุภาออร์คิด อินเตอร์แลบ จำกัด ถึงแก่กรรม
2 คุณยรรยง ประเทืองวงศ์ 5 นักบริหารภาคเอกชน ประธานกรรมการ บริษัท โซตัส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
3 คุณสุธรรม แสงประทุม 10 นักบริหารภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ อดีตประธานกรรมการ บริษัท อสมท. จำกัด
4 คุณมณฑาทิพย์ โกวิทย์เจริญกุล 10 นักบริหารภาคเอกชน รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอ็ม ลิ้งค์ เอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)
นิสิตเก่าดีเด่นฯ ประจำปี 2548 (รับโล่เมื่อวันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2549)
1 คุณชัยวัฒน์ ศีตะจิตต์ 2 นักบริหารภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ อดีตนายกสมาคม นักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย เกษียณ
2 คุณไชยเจริญ อติแพทย์ 4 นักบริหารภาคเอกชน คณะกรรมการบริหาร สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
3 ดร.วิไลลักษณ์ สกุลภักดี 6 นักบริหารที่ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมฯ ประธานกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอส.วี.พี. คอนซัลติ้งกรุ๊ป จำกัด
4 คุณสมชัย ศรีวุฒิชาญ 8 นักบริหารภาคเอกชน กรรมการผู้จัดการใหญ่ นสพ.ฐานเศรษฐกิจ
นิสิตเก่าดีเด่นฯ ประจำปี 2549 (รับโล่เมื่อวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2550)
1 คุณออมสิน ชีวะพฤกษ์ 2 นักบริหารภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ รัฐมนตรี ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
2 คุณธีระ วงศ์สมุทร 5 นักบริหารภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ อดีตรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
3 ดร.สร้อยเพชร เรศานนท์ 6 นักบริหารที่ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมฯ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บาชโทลด์ จำกัด
4 คุณเสรีรัตน์ ประสุตานนท์ 11 นักบริหารภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ อดีตกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด(มหาชน) เกษียณ
นิสิตเก่าดีเด่นฯ ประจำปี 2550 (รับโล่เมื่อวันเสาร์ที่ 17 พฤษภาคม 2551)
1 พ.ต.อ.โชติ ชวาลวิวัฒน์ 2 นักบริหารภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ อดีตรองผู้บังคับการตำรวจดับเพลิง สำนักงานรองผู้บังคับการตำรวจแห่งชาติ เกษียณ
2 คุณสัตยา ศรีอ่อน 2 นักบริหารภาคเอกชน รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท แพนสยาม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
3 คุณประพันธุ์ คูณมี 8 นักบริหารภาคเอกชน หัวหน้าสำนักกฎหมาย สำนักงานกฎหมายประพันธุ์ จำกัด
4 คุณลายคราม เลิศวิทยาประสิทธิ์ 12 นักบริหารภาคเอกชน กรรมการผู้จัดการ นิตยสารมาดามฟิกาโร่
5 คุณศุภโชค จินดาพล 14 นักบริหารที่ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมฯ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสเค ไบโอดีเซลออยส์ จำกัด
6 คุณพิสิฏฐ์ ภัสฐาพงษ์ 16 นักบริหารภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ อดีตรองผู้ว่าการฝ่ายอำนวยการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เกษียณ
นิสิตเก่าดีเด่นฯ ประจำปี 2551 (รับโล่เมื่อวันเสาร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2552)
1 คุณอภิชาต ดิลกโศภณ 3 นักบริหารภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ อดีตรองผู้ว่าการบริหาร การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เกษียณ
2 คุณสุเทพ วงศ์รื่น 4 นักบริหารที่ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมฯ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ท็อปธุรกิจการเกษตร จำกัด
3 คุณสุวิทย์ กิ่งแก้ว 5 นักบริหารภาคเอกชน รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
4 คุณมนตรี ฐิรโฆไท 6 นักบริหารภาคเอกชน ประธานกรรมการ บริษัท เจ เอ็ม ที พับลิชชิ่ง จำกัด
นิสิตเก่าดีเด่นฯ ประจำปี 2552 (รับโล่เมื่อวันเสาร์ที่ 6 มีนาคม 2553)
1 คุณเรืองเกียรติ วาทะพุกกณะ 3 นักบริหารที่ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมฯ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
2 คุณประมุข ฐิตะฐาน 6 นักบริหารภาคเอกชน ประธานบริหาร บริษัท ทีซีซี แลนด์ คอมเมอร์เชียล จำกัด
3 คุณสุทธิเดช สุทธิสมณ์ 8 นักบริหารภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ ผู้อำนวยการฝ่าย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
4 คุณชาติชาย ลือกุลวัฒนะชัย 9 นักบริหารภาคเอกชน กรรมการผจก.และผจก.ทั่วไป บริษัท กล่องสยามบรรจุภัณฑ์ จำกัด
นิสิตเก่าดีเด่นฯ ประจำปี 2553 (รับโล่เมื่อวันเสาร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2554 )
1 ดร.สุวิชัย ศุภรานนท์ 1 นักบริหารภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
2 คุณประเสริฐ มริตตนะพร 5 นักบริหารภาคเอกชน กรรมการและรองกรรมการผจก.ใหญ่อาวุโส บริษัท ช.การช่าง จำกัด
3 พล.ต.อ.วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี 9 นักบริหารภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ อดีตปลัดกระทรวง ปลัดกระทรวงคมนาคม เกษียณ
4 คุณองอาจ คล้ามไพบูลย์ 10 นักบริหารภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ อดีตโฆษก / ส.ส. พรรคประชาธิปัตย์
5 คุณอมรา พวงชมพู 12 นักบริหารที่ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมฯ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามแฮนดส์ จำกัด
6 ดร.วิสุทธิ วิทยฐานกรณ์ 15 นักบริหารที่ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมฯ กรรมการและประธานกรรมการบริหาร บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)
นิสิตเก่าดีเด่นฯ ประจำปี 2554 (รับโล่เมื่อวันเสาร์ที่ 28 เมษายน 2555 )
1 คุณวรพจน์ ไพจิตร 2 นักบริหารภาคเอกชน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เทคน่า จำกัด
2 ดร.อนุกูล ตันติมาสน์ 10 นักบริหารภาคเอกชน ผู้ช่วยกรรมการผจก.ใหญ่ บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)
3 คุณปรีชา ส่งวัฒนา 15 นักบริหารภาคเอกชน ประธานกรรมการบริหาร Flynow Factory Outlet Co., Ltd.
4 คุณนิวัฒน์ คีรีวรรณ 20 นักบริหารภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ อดีตผู้ช่วยผู้ว่าการบริหารโครงการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เกษียณ
5 คุณวิเชียร สุขภุมรินทร์ 1 นักบริหารที่ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมฯ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามคันทรีคลับ จำกัด
6 ดร.ชาญ ธาระวาส 5 นักบริหารที่ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมฯ ประธานกรรมการ บริษัท ซี.แอม ครีเอชั่น จำกัด
7 คุณอนุรุทธิ์ นาคาศัย 17 นักบริหารที่ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมฯ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ-เทค อินเตอร์ โปรดักส์ จำกัด
8 คุณวรชัย เลิศไพรวัน 9 นักบริหารที่ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมฯ ประธานกรรมการ บริษัท โกลเด้นบีช โฮเต็ล จำกัด
นิสิตเก่าดีเด่นฯ ประจำปี 2555 (รับโล่เมื่อวันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2556 )
1 คุณกระแสร์สินธุ์ เคียงศิริ  1 นักบริหารที่ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมฯ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (จัดซื้อ) บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด
2 คุณสุชาติ นาคเสวก  2 นักบริหารภาคเอกชน กรรมการผู้จัดการ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด
3 คุณวรพันธ์ โลกิตสถาพร 10 นักบริหารที่ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมฯ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สถาพร บุ๊คส์ จำกัด
4 คุณอำนวย นาครัชตะอมร  5 นักบริหารที่ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมฯ อดีตกรรมการบริหาร บริษัท ซีลิค เคมีคอล จำกัด เกษียณ
นิสิตเก่าดีเด่นฯ ประจำปี 2556 (รับโล่เมื่อวันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2557 )
1 คุณพลศักดิ์  เลิศพุฒิภิญโญ 5 นักบริหารภาคเอกชน อดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด เกษียณ
2 คุณฤทธิณรงค์  กุลประสูตร 6 นักบริหารที่ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมฯ รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท จีเอ็มมัลติมีเดีย จำกัด(มหาชน)
3 ดร.อัญชลิน  พรรณนิภา 7 นักบริหารภาคเอกชน ประธานบริษัท บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด
4 คุณชาญชัย  ประเสริฐสุข 9 นักบริหารภาคเอกชน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฏีม แอ็ด คอร์ปอเรชั่น จำกัด
5 คุณฉัตรเฉลิม  เฉลิมชัยวัฒน์ 10 นักบริหารที่ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมฯ ประธานกรรมการ บริษัท ไพลินบุ๊คเน็ต จำกัด
6 คุณธนู   อินทรธนู 18 นักบริหารที่ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมฯ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามสตีลแอนด์ไอออนโพรดักส์ จำกัด
7 คุณชูศักดิ์  อนุศักดิ์เสถียร 18 นักบริหารภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ รองผู้ว่าการบริหารทรัพยกรมนุษย์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
8 คุณสุวัฒน์ เชี่ยวชาญชัย 20 นักบริหารภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ รองผู้ว่าการวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
นิสิตเก่าดีเด่นฯ ประจำปี 2557 (รับโล่เมื่อวันเสาร์ที่ 7 มีนาคม 2558 )
1 คุณปาริฉัตร  เหล่าธีระศิริวงศ์ 2 นักบริหารภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ รองกรรมการผู้จัดการ ธ.พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME BANK)
2 ดร.พงษ์ศักดิ์  สวัสดิเกียรติ 3 นักบริหารที่ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมฯ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท พิสิษฐ์ อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
3 คุณสาริณี  แสงประสิทธิ์ 4 นักบริหารภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
4 ดร.วัชรนนท์ จันทรางสุวรรณ์ 17 นักบริหารภาคเอกชน ประธานกรรมการ บริษัท พี พี เค ฟาร์อีสต์ จำกัด
5 ร.อ.สมพงษ์  สุขสงวน 21 นักบริหารภาคเอกชน ที่ปรึกษาบริษัท (เจ้าของกิจการ) บริษัท กานต์นิธิ จำกัด
นิสิตเก่าดีเด่นฯ ประจำปี 2558 (รับโล่เมื่อวันเสาร์ที่ 12 มีนาคม 2559 )
1 คุณวินา นิติตะวัน 2 นักบริหารที่ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวม รองประธานกรรมการบริษัท บริษัท สกายแลนด์พร๊อพเพอร์ตี้ จำกัด
2 คุณไพฑูรย์ ทวีผล 3 นักบริหารภาคเอกชน ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
3 คุณฐิตาพร  ธารากิจ 4 นักบริหารภาคเอกชน ที่ปรึกษา Thai Reinsurance Public Co., Ltd.
4 คุณเฉลิมกุล  อภิบุณโยภาส 7 นักบริหารภาคเอกชน ผู้อำนวยการฝ่ายปฎิบัติการ 1 บมจ. ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป (โรงพยาบาลธนบุรี)
5 คุณชูเกียรติ ดุลยโกเมศ 14 นักบริหารที่ทำคุณประโยชน์ต่อสมาคมฯ และมหาวิทยาลัยฯ กรรมการผู้จัดการ บริษัท นารายณ์แพค จำกัด
6 คุณสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ 11 นักบริหารภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารระดับ 7 องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย
7 คุณพรชัย พันธ์พิพัฒไพบูลย์ 17 นักบริหารที่ทำคุณประโยชน์ต่อสมาคมฯ และมหาวิทยาลัยฯ รองผู้จัดการโรงงาน บริษัท บางเลนเปเปอร์มิลล์ จำกัด
8 คุณนภัสนันท์  พรรณนิภา 18 นักบริหารภาคเอกชน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด
9 คุณสุรศักดิ์ ไตรทาน 19 นักบริหารภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ ผู้อำนวยการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
10 คุณนริศ ธรรมเกื้อกูล 19 นักบริหารภาคเอกชน ผช.กรรมการผจก. บริษัท ซีพีเซเว่นอีเลฟเว่น จำกัด (มหาชน)
นิสิตเก่าดีเด่นฯ ประจำปี 2559 (รับโล่เมื่อวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560 )
1 รศ.ปภัสวดี วีรกิตติ 2 นักบริหารที่ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวม รองผู้อวยการ ศูนย์โรงเรียนคุณธรรม
2 ดร.สาโรจน์ วสุวานิช 5 นักบริหารภาคเอกชน รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยซัมมิทฮาร์เนส จำกัด (มหาชน)
3 คุณชไมมาศ ชาติเมธากุล 9 นักบริหารภาคเอกชน ประธานบริษัท บริษัท สุขภัณฑ์คริสตินา (ประเทศไทย) จำกัด
4 คุณมนฤดี เกตุพันธุ์ 16 นักบริหารภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
5 คุณศิรินุช ชีวันพิศาลนุกูล 18 นักบริหารภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ องค์การเภสัชกรรม

Leave a Reply