พิธีมอบโล่นิสิตเก่าดีเด่นของสมาคมฯ ประจำปี 2558

สมาคมปริญญาโทสำหรับผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดพิธีมอบโล่เกียรติคุณแก่นิสิตเก่าดีเด่นของสมาคมฯ ประจำปี 2558 เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณให้กับนิสิตเก่าของโครงการปริญญาโทสำหรับผู้บริหาร มหาวิทมยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันเสาร์ที่ 12 มีนาคม 2559 เวลา 16.30 น. ณ ห้องออดิทอเรียม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โดยในปีนี้พิธีการเริ่มด้วย ดร.อัญชลิน พรรณนิภา นายกสมาคมฯ กล่าวรายงานฯ และสมาคมฯ ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวเปิดงาน และได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ศศิวิมล มีอำพล คณบดีคณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีฯ นอกจากนี้มีคณาจารย์ ที่ปรึกษาฯ คณะกรรมการฯ และสมาชิกเข้าร่วมพิธีและแสดงความยินดีเป็นจำนวนมาก

รายนามนิสิตเก่าดีเด่นของสมาคมปริญญาโทสำหรับผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2558

ที่ รายนาม Ex-MBA KU รุ่นที่ ประเภทสาขาที่ได้รับ
1. คุณวินา นิติตะวัน Ex-MBA KU 2 นักบริหารที่ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวม
2. คุณไพฑูรย์ ทวีผล Ex-MBA KU 3 นักบริหารภาคเอกชน
3. คุณฐิตาพร ธารากิจ Ex-MBA KU 4 นักบริหารภาคเอกชน
4. คุณเฉลิมกุล อภิบุญโญภาส Ex-MBA KU 7 นักบริหารภาคเอกชน
5. คุณสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ Ex-MBA KU 11 นักบริหารภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ
6. คุณชูเกียรติ ดุลยโกเมศ Ex-MBA KU 14 นักบริหารที่ทำคุณประโยชน์ต่อสมาคมฯ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
7. คุณพรชัย พันธ์พิพัฒไพบูลย์ Ex-MBA KU 17 นักบริหารที่ทำคุณประโยชน์ต่อสมาคมฯ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
8. คุณนภัสนันท์ พรรณนิภา Ex-MBA KU 18 นักบริหารภาคเอกชน
9. คุณสุรศักดิ์ ไตรทาน Ex-MBA KU 19 นักบริหารภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ
10. คุณนริศ ธรรมเกื้อกูล Ex-MBA KU 19 นักบริหารภาคเอกชน

             

Leave a Reply