ภาพงานอบรมนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทั้ง 6 ครั้ง

สมาคมปริญญาโทสำหรับผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำโดย ดร.อัญชลิน พรรณนิภา ในฐานะประธานคณะทำงานฯ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย จัดอบรม รวม 2 โครงการฯ ให้แก่นิสิตชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทุกวิทยาเขต

โครงการที่ 1 ได้แก่ “โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับการทำงาน” ภายใต้หัวข้อ “มุ่งสู่ความเป็นเลิศในอาชีพการงาน” รวม 4 วิทยาเขต ซึ่งการอบรมนี้มีนิสิตให้ความสนใจเข้าร่วมอบรมเป็นจำนวนมาก โดยสมาคมฯ ได้เรียนเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จาก Ex-MBA KU ได้แก่ ผศ.ดร.จตุพร สังขวรรณ นิสิต Ex-MBA KU รุ่นที่ 1, กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แอดไวเซอรี่ แอสโซซิเอทส์ จำกัด และอาจารย์ณัฐรียา พริ้งสกุลชัย และ ดร.พงษ์ศักดิ์ สวัสดิเกียรติ นิสิต Ex-MBA KU รุ่นที่ 3, กรรมการบริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ พิสิษฐ์ กรุ๊ป

โครงการที่ 2 ได้แก่ “โครงการ Pirate Campus tour” ได้รับเกียรติจากวิทยากรจาก บริษัท สถาพรบุ๊คส์ จำกัด โดยคุณวรพันธ์ โลกิตสถาพร นิสิต Ex-MBA KU รุ่นที่ 10

สำหรับในปี 2559 สมาคมฯ กำหนดจัด รวม 6 ครั้ง ดังนี้

ครั้งที่ 1 : จัดอบรม “โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับการทำงาน” และ “โครงการ Pirate Campus tour” ณ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร
เมื่อวันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2559 สมาคมฯ นำโดย คุณกฤษณ์ สุจเร อุปนายกสมาคมฯ กล่าวรายงาน และคณะทำงานได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.วิไลศักดิ์ กิ่งคำ รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร กล่าวเปิดงาน วิทยากรที่ให้เกียรติรับเชิญ “โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับการทำงาน”ได้แก่ ดร.พงษ์ศักดิ์ สวัสดิเกียรติ นิสิต Ex-MBA KU รุ่นที่ 3 กรรมการบริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ พิสิษฐ์ กรุ๊ป วิทยากรที่ให้เกียรติรับเชิญ “โครงการ Pirate Campus tour” ได้แก่ คุณธรรศภาคย์ เลิศเศวตพงศ์ นักธุรกิจและเจ้าของเพจให้แนวคิดการทำธุรกิจ Trick of the Trade รวมทั้งเป็นนักเขียน ทำธุรกิจ คิดเยอะ จึงเหนื่อยน้อย

ครั้งที่ 2 : จัดอบรม “โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับการทำงาน” และ “โครงการ Pirate Campus tour” ณ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2559 สมาคมฯ นำโดย ดร.พิสิฐ อุ่ยรุ่งโรจน์ อุปนายกสมาคมฯ กล่าวรายงาน และคณะทำงานได้รับเกียรติจาก รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน กล่าวเปิดงาน วิทยากรที่ให้เกียรติรับเชิญ “โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับการทำงาน” ได้แก่ ผศ.ดร.จตุพร สังขวรรณ นิสิต Ex-MBA KU รุ่นที่ 1 และวิทยากรที่ให้เกียรติรับเชิญ “โครงการ Pirate Campus tour” ได้แก่ คุณอนุชิต คำน้อย เจ้าของเพจดัง สู่นักเขียนอาชีพ นามปากกา “คิ้วต่ำ”

ครั้งที่ 3 : จัดอบรม “โครงการ Pirate Campus tour” ณ วิทยาเขตศรีราชา จ.ชลบุรี
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 สมาคมฯ นำโดย คุณอดิศักดิ์ ปิยะสุวรรณ อุปนายกสมาคมฯ กล่าวรายงาน และคณะทำงานได้รับเกียรติจาก รองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา กล่าวเปิดงานอบรม “โครงการ Pirate Campus tour”

ครั้งที่ 4 : จัดอบรม “โครงการ Pirate Campus tour” ณ วิทยาเขตบางเขน ครั้งที่ 1
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 สมาคมฯ นำโดย ดร.พิสิฐ อุ่ยรุ่งโรจน์ อุปนายกสมาคมฯ กล่าวรายงาน และคณะทำงานได้รับเกียรติจาก ดร.ดำรงค์ ศรีพระราม รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหารกิจการภายใน กล่าวเปิดงานอบรม “โครงการ Pirate Campus tour” โดยวิทยากรที่ให้เกียรติรับเชิญ ได้แก่ คุณอันยา มงคล เจ้าของแฟนเพจ Solopreneur ลุยเดี่ยว ก็รวยได้ และเป็นเจ้าของธุรกิจเฟอร์นิเจอร์หวาย แบรนด์ SARNN

ครั้งที่ 5 : จัดอบรม “โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับการทำงาน” ณ วิทยาเขตบางเขน
เมื่อวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2559 สมาคมฯ นำโดย ดร.ประโชค ชุมพล ผู้ก่อตั้งโครงการปริญญาโทสำหรับผู้บริหาร คุณชูเกียรติ ดุลยโกเมศ อดีตนายกสมาคมฯ ดร.พิสิฐ อุ่ยรุ่งโรจน์ อุปนายกสมาคมฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมฯ ร่วมงานอบรมภายใต้ชื่อ “โครงการปัจฉิมนิเทศ” โดยวิทยากรที่ให้เกียรติรับเชิญ ได้แก่ ผศ.ดร.จตุพร สังขวรรณ นิสิต Ex-MBA KU รุ่นที่ 1, กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แอดไวเซอรี่ แอสโซซิเอทส์ จำกัด และอาจารย์ณัฐรียา พริ้งสกุลชัย

ครั้งที่ 6 : จัดอบรม “โครงการ Pirate Campus tour” ณ วิทยาเขตบางเขน ครั้งที่ 2
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2559 สมาคมฯ นำโดย ดร.พิสิฐ อุ่ยรุ่งโรจน์ อุปนายกสมาคมฯ กล่าวรายงาน และคณะทำงานได้รับเกียรติจาก ผศ.รัชด ชมพูนิช รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์และสื่อสารองค์กร กล่าวเปิดงานอบรม “โครงการ Pirate Campus tour” โดยวิทยากรที่ให้เกียรติรับเชิญ ได้แก่ คุณพลอย ลุมทอง เจ้าของแฟนเพจ เซ่ เด็กนอก/คอก และเจ้าของสตูดิโอออกแบบ “C’est Design” (เซ่ ดีไซน์)

        

Leave a Reply