Ex-MBA family Rally 2016

EX-MBA FAMILY RALLY 2016
เส้นทางการแข่งขัน กรุงเทพฯ-สัตหีบ – พัทยา /
รูปแบบการแข่งขัน:เป็นแรลลี่แบบ ท่องเที่ยวแบบครอบครัว เน้นสนุกสนาน สานสัมพันธ์ แวะท่องเที่ยว สถานที่สวยงาม ต่างๆ ระหว่างทางมีการหา RC ,ตอบคำถามพิเศษ คำถามป้าย เล่นเกมส์
ร่วมทำกิจกรรม CSR ปล่อยเต่าทะเลไม่เน้นประลองความเร็ว

Leave a Reply