ภาพงานกิจกรรมบริจาคสาธารณกุศลแก่เด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด “บ้านนนทภูมิ”

สมาคมปริญญาโทสำหรับผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดกิจกรรมบริจาคสาธารณกุศลแก่เด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด “บ้านนนทภูมิ” ทำบุญเลี้ยงอาหารกลางวัน บริจาคเงินสดและสิ่งของฯมูลค่ารวม 129,999 บาท

csr02_191016
csr01_191016
csr04_191016
csr05_191016
csr06_191016
csr07_191016
csr08_191016
csr09_191016
csr10_191016
csr11_191016

Leave a Reply