คุณชาย เอี่ยมศิริ (Ex MBA KU รุ่นที่ 15) – CFO บมจ การบินไทย