สมาคมฯและคณะกรรมการสมาคมฯเข้ามอบกระเช้า สวัสดีปีใหม่ ท่านประธานโครงการEX MBA KU ผศ.ดร.หฤทัย นำประเสริฐชัย และดร.ณัฐพล พันธุ์ภักดี ณ อาคาร 4 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ 29 มกราคม 2563 เวลา 17.00 น.

Leave a Reply