นายกสมาคมปริญญาโทสำหรับผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คนใหม่ วาระปี 2562 – 2564

 

การศึกษา :

พ.ศ. 2517 สำเร็จการศึกษาเภสัชศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำเร็จการศึกษาเมื่อ พ.ศ. 2517

– พ.ศ. 2548 สำเร็จการศึกษา The Doctor of Philosophy (Management) American University of Human Sciences, ประเทศสหรัฐอเมริกา

ตำแหน่งปัจจุบัน :

กรรมการผู้จัดการ บริษัท โพสเฮลท์แคร์ จำกัด

– กรรมการผู้จัดการ บริษัท โพส แลบอราทอรี่ จำกัด

– บริษัท โพส อินเทลลิเจ้นซ์ จำกัด

– บริษัท วิสิฐณี จำกัด

– บริษัท สมูท แลนด์ วิว จำกัด

– บริษัท พีเอชซี โฮลดิ้ง จำกัด

– ประธานกรรมการบริหาร ห้างหุ้นส่วนจำกัดฝ้ายเฮลท์ฟูดส์

– ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่และอาหารฝ้าย จำกัด

ผลงานดีเด่น :

ผลงานซึ่งแสดงถึงการเป็นผู้ประสบความสำเร็จในการประกอบสัมมาอาชีวะ เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่การงานที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุคคลทั่วไปและสมควรได้รับการยกย่อง

1. เภสัชกร ดร.พิสิฐ อุ่ยรุ่งโรจน์ ได้ใช้ความรู้ความสามารถทางด้านเภสัชศาสตร์ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ในส่วนของการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำยาฆ่าเชื้อที่ใช้ในการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อโดยเฉพาะในสถานพยาบาล โดยได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากหลายหน่วยงาน ทั้งสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เป็นต้น ในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำยาฆ่าเชื้อและผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ตอบสนองต่อความต้องการของหน่วยงานสาธารณสุขและสถานพยาบาลในการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ และร่วมทดสอบประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ทั้งในห้องปฏิบัติการและการใช้จริงร่วมกับคณะเภสัชศาสตร์และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยามหิดล และโรงพยาบาลศิริราช

2. เภสัชกร ดร.พิสิฐ อุ่ยรุ่งโรจน์ ได้ใช้ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการก่อตั้งบริษัท โพสเฮลท์แคร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ทำการผลิตและจัดจำหน่ายน้ำยาฆ่าเชื้อที่ใช้ในสถานพยาบาลและภาคอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีเจ้าของเป็นคนไทยเพียงแห่งเดียวของประเทศไทย นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รับเอกสารหนังสือรับรองการผลิตที่ดี (GMP) จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข และเป็นบริษัทฯ แรกในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO13485 และ ISO9001 จากบริษัท TUV SUD (ประเทศไทย) ในการผลิตน้ำยาฆ่าเชื้อ (Disinfectant) สำหรับเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ โดยบริษัทฯ มุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสุขภาพอนามัยและการป้องการติดเชื้อในโรงพยาบาลให้ทัดเทียมและได้มาตรฐานสากล

3. เภสัชกร ดร.พิสิฐ อุ่ยรุ่งโรจน์ เป็นนักศึกษาเก่าของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่รหัส 12 เภสัชกร ได้ทุ่มเทให้ความร่วมมือเมื่อมีโอกาสในการสนับสนุนส่งเสริมทางด้านการพัฒนาการเรียนการสอน ทั้งด้านกำลังทรัพย์และเวลา โดยเฉพาะการเป็นวิทยากรบรรยายและอาจารย์พิเศษในการบรรยายเกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อให้แก่คณะแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ และคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อย่างต่อเนื่อง และได้สนับสนุนงบประมาณในการจัดทำและปรับปรุงห้องปฏิบัติการและวิจัยด้านเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้วยจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,400,000.00 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนบาทถ้วน) สนับสนุนโครงการวิ่ง Eye CMU Run for Sight ระดับ Super Elite แก่ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 1,000,000.00 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)

ผลงานหรือความสำเร็จในด้านวิชาการ/วิชาชีพที่เป็นที่ยอมรับ เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม

การเป็นผู้นำด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำยาฆ่าเชื้อสำหรับการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อให้ได้มาตรฐานในระดับสากล

การผลักดัน บริษัท โพสเฮลท์แคร์ จำกัด เป็น Research Company ที่มีการทำการวิจัยและพัฒนาร่วมกับสถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัยที่มีชื่อเสียงในประเทศ และได้พัฒนาระบบการผลิตน้ำยาฆ่าเชื้อสำหรับเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ จนได้รับการรับรองมาตรฐานในระดับสากลซึ่งเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ

การผลักดัน บริษัท โพสเฮลท์แคร์ จำกัด ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 13485 ในการผลิตและจัดจำหน่ายยาฆ่าเชื้อและผลิตภัณฑ์ล้างทำความสะอาดอุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์ ทั้งยังได้รับเชิญ/นำเสนอผลงานวิจัยในด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ โดยเฉพาะเชื้อจุลชีพที่ดื้อยาปฏิชีวนะทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ

นอกจากนี้ยังทำการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ ซึ่งมีคุณภาพและประสิทธิภาพทัดเทียมกับผลิตภัณฑ์ที่นำเข้าจากต่างประเทศ โดยเน้นการใช้วัตถุดิบภายในประเทศเป็นหลัก ที่สำคัญ มีราคาที่ย่อมเยา สถานพยาบาลทุกระดับสามารถเข้าถึงได้เพื่อยกระดับมาตรฐานการป้องกันและการควบคุมการติดเชื้อของสถานพยาบาลในประเทศ

เภสัชกร ดร.พิสิฐ อุ่ยรุ่งโรจน์ ได้มองเห็นทั้งจุดอ่อนและจุดแข็งของบริษัท โพสเฮลท์แคร์ จำกัด ในด้านการผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำยาฆ่าเชื้อสำหรับอุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์ และต้องการตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลในการเข้าสู่ “Thailand 4.0” จึงได้พยายามผลักดันบริษัท โพสเฮลท์แคร์ จำกัด ให้เป็น Research Company โดยร่วมมือวิจัยและพัฒนากับสถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัยที่มีชื่อเสียงในประเทศไทย ไม่เพียงสนับสนุนทุนวิจัยเท่านั้น ยังสนับสนุนให้นักวิจัยที่ร่วมโครงการวิจัย (โดยเฉพาะนักวิจัยรุ่นใหม่) ให้ไปนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมในระดับนานาชาติ และได้พัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำยาฆ่าเชื้อสำหรับจุลชีพที่ดื้อยาปฏิชีวนะ โดยได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นอกเหนือจากการวิจัยและพัฒนาร่วมกับนักวิจัยภายในประเทศแล้ว ยังส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ในระดับปฏิบัติการในสถานพยาบาลให้ทำวิจัยมากยิ่งขึ้น

การผลักดันการวิจัยแบบบูรณาการและส่งเสริมการสร้างรายได้แก่ชุมชนเพื่อความั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

เภสัชกร ดร.พิสิฐ อุ่ยรุ่งโรจน์ เป็นที่ปรึกษาศูนย์ความเป็นเลิศทางนวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการวิเคราะห์ (I-ANALY-S-T) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคลัสเตอร์ความเป็นเลิศด้านเศรษฐกิจและสังคมบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพ (B.BES-CMU) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยร่วมกับ I-ANALY-S-T และ B.BES-CMU ในการจัดทำโครงการ “คน-ป่า-เหมี้ยง” โดยผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากวัตถุดิบชาเหมี้ยงและเหมี้ยงของหมู่บ้านแม่กำปอง ตำบลห้วยแก้ว อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ จะถูกรับมาจำหน่ายยังร้านสาขาของบริษัท ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่และอาหารฝ้าย จำกัด นอกจากนั้นยังรับซื้อวัตถุดิบชาเหมี้ยงและเหมี้ยงมาใช้เตรียมเป็นสารสกัดสำหรับการใช้เป็นองค์ประกอบในการผลิตผลิตภัณฑ์เบเกอรี่เพื่อสุขภาพ ซึ่งช่วยเพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชน “คน-ป่า-เหมี้ยง” นอกจากนั้น ยังรับซื้อวัตถุดิบสมุนไพรจากโรงพยาบาลเทพรัตน์เวชชานุกูล และเครือข่ายสมุนไพรปลอดสาร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ มาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑ์เบเกอรี่เพื่อสุขภาพด้วยเช่นกัน

เกียรติประวัติ/รางวัลที่เคยได้รับ/ผลงานที่แสดงถึงการเป็นผู้ประสบความสำเร็จในวิชาการหรือวิชาชีพ

1. รางวัล “อย. Quality Award” จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ใน พ.ศ.2557 จากกองวัตถุอันตราย ใน พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2560 จากกองเครื่องมือแพทย์

2. รางวัลศิษย์เก่าผู้ประสบความสำเร็จ ในวาระครบรอบ 36 ปี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ใน พ.ศ. 2544

3. รางวัล “ศิษย์เก่าทรงคุณค่า” จากมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย สมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญลำปางและโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ใน พ.ศ.2560

4. รางวัล “Best Abstract” จากผลงานวิจัยเรื่อง “Anionic Thickener in Lubricating Gel Formulation Reduce an Antimicrobial Activity of Chlorhexidine Gluconate Solution” และ “Evaluation on the Cleaning Performance of Different Cleaning Processes Using the Protein Residue Check Test” จากงานประชุมวิชาการนานาชาติ “The 8th International Congress of the Asia Pacific Society of Infection Control (APSIC2017)” ในวันที่ 12 – 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

Leave a Reply