รายนามผู้เข้ารับเป็นนิสิตเก่าดีเด่นของสมาคมปริญญาโทสำหรับผู้บริหาร ประจำปี 2558

สมาคมปริญญาโทสำหรับผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รายนามผู้เข้ารับเป็นนิสิตเก่าดีเด่นของสมาคมปริญญาโทสำหรับผู้บริหาร ประจำปี 2558
ที่ รายนาม Ex-MBA ประเภท ตำแหน่ง
1 คุณสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ นิสิต Ex-MBA KU. รุ่นที่ 11 นักบริหารภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ
3 คุณไพฑูรย์ ทวีผล นิสิต Ex-MBA KU. รุ่นที่ 3 นักบริหารภาคเอกชน กรรมการอิสระ  ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานนโยบายความเสี่ยง  บริษัท เซ็นทรัล พัฒนา จำกัด ( มหาชน)    – กรรมการอิสระ  กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล ประธานกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนและกรรมการนโยบายความเสี่ยง บริษัทสมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี่ จำกัด (มหาชน) – กรรมการอิสระและประธานกรรมการ ตรวจสอบบริษัท ที่ปรึกษากรรมการธรรมาภิบาล บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) -เป็นอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี ของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) -ประธานกรรมการบริษัทเซ็นกรุ๊ปจำกัด
4 คุณฐิตาพร  ธารากิจ นิสิต Ex-MBA KU. รุ่นที่ 4 นักบริหารภาคเอกชน รองผู้อำนวยการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่การเงิน  บมจ. ไทยรับประกันภัยต่อ   – กรรมการ บริษัท ไทยรี เทรนนิ่ง จำกัด    – กรรมการ บริษัท ไทยรี เซอวิสเซส จำกัด   – กรรมการ ชมรมนักบัญชีประกันภัย
5 คุณเฉลิมกุล  อภิบุญโญภาส นิสิต Ex-MBA KU. รุ่นที่ 7 นักบริหารภาคเอกชน ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร โรงพยาบาลธนบุรี
– ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร โรงพยาบาลธนบุรี
– กรรมการผู้จัดการ   บริษัท โรงพยาบาลธนบุรี  จำกัด  (มหาชน)
– ประธานประชาคมเขตทวีวัฒนา
– ที่ปรึกษาคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ บกน.7
6 คุณนภัสนันท์   พรรณนิภา นิสิต Ex-MBA KU. รุ่นที่ 18 นักบริหารภาคเอกชน 1. ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ของ บริษัท ทีคิวเอ็ม ไลฟ์ อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด  2. รองประธานกรรมการ ของ บริษัท ทีคิวอาร์ รีอินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด 3. ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ของ บริษัท แคสแมท จำกัด 4. ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ของ บริษัท เดอะ เพอร์เฟค กรุ๊ป อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 5. ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ของ บริษัท บิวตี้แล็บ อินโนเวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด  6. ประธานบริษัท ของ บริษัท ดาราเดลี่ จำกัด  7. กรรมการบริษัท ของ บริษัท ดาราเดลี่ทัวร์ จำกัด
7 คุณนริศ ธรรมเกื้อกูล นิสิต Ex-MBA KU. รุ่นที่ 19 นักบริหารภาคเอกชน : ประธานผู้บริหาร ทรัพยากรบุคคล เครือเจริญโภคภัณฑ์
( Chief People Officer  :  CPO )
: HR Steering Committee (CP GROUP)
: คณะกรรมการกำกับดูแล สถาบันพัฒนาผู้นำ เครือเจริญโภคภัณฑ์
8 คุณวินา  นิติตะวัน นิสิต Ex-MBA KU. รุ่นที่ 2 นักบริหารที่ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวม
9 คุณชูเกียรติ  ดุลยโกเมศ นิสิต Ex-MBA KU. รุ่นที่ 14 นักบริหารที่ทำคุณประโยชน์ต่อสมาคมฯ และมหาวิทยาลัยฯ กรรมการผู้จัดการ บริษัท นารายณ์แพค จำกัด   และ กรรมการผู้จัดการ บริษัท นารายณ์แฟลกโซแอนด์เทค จำกัด
10 คุณพรชัย  พันธ์พิพัฒไพบูลย์ นิสิต Ex-MBA KU. รุ่นที่ 17 นักบริหารที่ทำคุณประโยชน์ต่อสมาคมฯ และมหาวิทยาลัยฯ  + ผู้จัดการโรงงาน  บริษัท บางเลนเปเปอร์มิลล์ จำกัด  และ เป็นผู้ร่วมก่อตั้งและเป็นเลขาฯ ชมรมกอล์ฟ Ex-MBA KU. ตั้งแต่ปีพ.ศ.2558-ปัจจุบัน

Leave a Reply