รายนามนิสิตเก่าดีเด่นของสมาคมฯ ตั้งแต่ปี 2546-2557

รายนามนิสิตเก่าดีเด่นของสมาคมฯ ตั้งแต่ปี 2546-2557

 

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล   Ex-MBA รุ่น ประเภท
นิสิตเก่าดีเด่นฯ ประจำปี 2546 (รับโล่เมื่อวันเสาร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2547)
1 คุณถนอม ณรงค์   Ex-MBA 2  
2 คุณอนันต์ เภตรา   Ex-MBA 5  
3 คุณสฤษฎ์เกียรติ แจ่มสมบูรณ์   Ex-MBA 7  
4 คุณอาภา อรรถบูรณ์วงศ์ ตันโสด   Ex-MBA 8  
5 คุณปองพล เตชะวิจิตรา   Ex-MBA 13  
         
นิสิตเก่าดีเด่นฯ ประจำปี 2547 (รับโล่เมื่อวันเสาร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2548)
1 คุณปานศุข ศรีโพธิ์เจริญ ถึงแก่กรรม Ex-MBA 2  
2 คุณยรรยง ประเทืองวงศ์   Ex-MBA 5  
3 คุณสุธรรม แสงประทุม   Ex-MBA 10  
4 คุณมณฑาทิพย์ โกวิทย์เจริญกุล   Ex-MBA 10  
         
นิสิตเก่าดีเด่นฯ ประจำปี 2548 (รับโล่เมื่อวันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2549)
1 คุณชัยวัฒน์ ศีตะจิตต์   Ex-MBA 2 นักบริหารภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ
2 คุณไชยเจริญ อติแพทย์   Ex-MBA 4 นักบริหารภาคเอกชน
3 ดร.วิไลลักษณ์ สกุลภักดี   Ex-MBA 6 นักบริหารที่ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมฯ
4 คุณสมชัย ศรีวุฒิชาญ   Ex-MBA 8 นักบริหารภาคเอกชน
         
นิสิตเก่าดีเด่นฯ ประจำปี 2549 (รับโล่เมื่อวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2550)
1 คุณออมสิน ชีวะพฤกษ์   Ex-MBA 2 นักบริหารภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ
2 คุณธีระ วงศ์สมุทร   Ex-MBA 5 นักบริหารภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ
3 ดร.สร้อยเพชร เรศานนท์   Ex-MBA 6 นักบริหารที่ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมฯ
4 คุณเสรีรัตน์ ประสุตานนท์   Ex-MBA 11 นักบริหารภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ

 

 

นิสิตเก่าดีเด่นฯ ประจำปี 2550 (รับโล่เมื่อวันเสาร์ที่ 17 พฤษภาคม 2551)
1 พ.ต.อ.โชติ ชวาลวิวัฒน์   Ex-MBA 2 นักบริหารภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ
2 คุณสัตยา ศรีอ่อน   Ex-MBA 2 นักบริหารภาคเอกชน
3 คุณประพันธ์ คูณมี   Ex-MBA 8 นักบริหารภาคเอกชน
4 คุณลายคราม เลิศวิทยาประสิทธิ์   Ex-MBA 12 นักบริหารภาคเอกชน
5 คุณกฤตโชค จินดาณพล   Ex-MBA 14 นักบริหารที่ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมฯ
6 คุณพิสิฏฐ์ ภัสฐาพงษ์   Ex-MBA 16 นักบริหารภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ
         
นิสิตเก่าดีเด่นฯ ประจำปี 2551 (รับโล่เมื่อวันเสาร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2552)
1 คุณอภิชาต ดิลกโศภณ   Ex-MBA 3 นักบริหารภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ
2 คุณสุเทพ วงศ์รื่น   Ex-MBA 4 นักบริหารที่ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมฯ
3 คุณสุวิทย์ กิ่งแก้ว   Ex-MBA 5 นักบริหารภาคเอกชน
4 คุณมนตรี ฐิรโฆไท   Ex-MBA 6 นักบริหารภาคเอกชน
         
นิสิตเก่าดีเด่นฯ ประจำปี 2552 (รับโล่เมื่อวันเสาร์ที่ 6 มีนาคม 2553)
1 คุณเรืองเกียรติ วาทะพุกกณะ   Ex-MBA 3 นักบริหารที่ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมฯ
2 คุณประมุข ฐิตะฐาน   Ex-MBA 6 นักบริหารภาคเอกชน
3 คุณสุทธิเดช สุทธิสมณ์   Ex-MBA 8 นักบริหารภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ
4 คุณชาติชาย ลือกุลวัฒนะชัย   Ex-MBA 9 นักบริหารภาคเอกชน
         
นิสิตเก่าดีเด่นฯ ประจำปี 2553 (รับโล่เมื่อวันเสาร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2554 )
1 ดร.สุวิชัย ศุภรานนท์   Ex-MBA 1 นักบริหารภาคเอกชน
2 คุณประเสริฐ มริตตนะพร   Ex-MBA 5 นักบริหารภาคเอกชน
3 พล.ต.อ.วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี   Ex-MBA 9 นักบริหารภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ
4 คุณองอาจ คล้ามไพบูลย์   Ex-MBA 10 นักบริหารภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ
5 คุณอมรา พวงชมพู   Ex-MBA 12 นักบริหารที่ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมฯ
6 คุณวิสุทธิ วิทยฐานกรณ์   Ex-MBA 15 นักบริหารที่ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมฯ

 

นิสิตเก่าดีเด่นฯ ประจำปี 2554 (รับโล่เมื่อวันเสาร์ที่ 28 เมษายน 2555 )
1 คุณวรพจน์ ไพจิตร   Ex-MBA 2 นักบริหารภาคเอกชน
2 ดร.อนุกูล ตันติมาสน์   Ex-MBA 10 นักบริหารภาคเอกชน
3 คุณปรีชา ส่งวัฒนา   Ex-MBA 15 นักบริหารภาคเอกชน
4 คุณนิวัฒน์ คีรีวรรณ   Ex-MBA 20 นักบริหารภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ
5 คุณวิเชียร สุขภุมรินทร์   Ex-MBA 1 นักบริหารที่ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมฯ
6 ดร.ชาญ ธาระวาส   Ex-MBA 5 นักบริหารที่ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมฯ
7 คุณอนุรุทธิ์ โค้วคาสัย   Ex-MBA 17 นักบริหารที่ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมฯ
8 คุณวรชัย เลิศไพรวัน   Ex-MBA 9 นักบริหารที่ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมฯ

 

 

นิสิตเก่าดีเด่นฯ ประจำปี 2555 (รับโล่เมื่อวันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2556 )
1 คุณกระแสร์สินธุ์ เคียงศิริ   Ex-MBA 1 นักบริหารที่ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมฯ
2 คุณสุชาติ นาคเสวก   Ex-MBA 2 นักบริหารภาคเอกชน
3 คุณวรพันธ์ โลกิตสถาพร   Ex-MBA 10 นักบริหารที่ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมฯ
4 คุณอำนวย นาครัชตะอมร   Ex-MBA 5 นักบริหารที่ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมฯ

Leave a Reply