ทำเนียบนิสิตเก่าดีเด่นฯ ปี 2546-2560

รายนามนิสิตเก่าดีเด่น สมาคมปริญญาโทสำหรับผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตั้งแต่ ปี 2546-2559 ที่ ชื่อ-นามสกุล Ex-รุ่น ประเภท ตำแหน่ง หน่วยงาน/บริษัท หมายเหตุ นิสิตเก่าดีเด่นฯ ประจำปี 2546 (รับโล่เมื่อวันเสาร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2547) 1 คุณถนอม ณรงค์ 2 นักบริหารภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด มหาชน สำนักสวนมะลิ …อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก >>

รายนามผู้เข้ารับเป็นนิสิตเก่าดีเด่นของสมาคมปริญญาโทสำหรับผู้บริหาร ประจำปี 2558

สมาคมปริญญาโทสำหรับผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รายนามผู้เข้ารับเป็นนิสิตเก่าดีเด่นของสมาคมปริญญาโทสำหรับผู้บริหาร ประจำปี 2558 ที่ รายนาม Ex-MBA ประเภท ตำแหน่ง 1 คุณสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ นิสิต Ex-MBA KU. รุ่นที่ 11 นักบริหารภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ 3 คุณไพฑูรย์ ทวีผล นิสิต Ex-MBA KU. รุ่นที่ 3 นักบริหารภาคเอกชน กรรมการอิสระ  …อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก >>

รายนามนิสิตเก่าดีเด่นของสมาคมฯ ตั้งแต่ปี 2546-2557

รายนามนิสิตเก่าดีเด่นของสมาคมฯ ตั้งแต่ปี 2546-2557   ลำดับ ชื่อ-นามสกุล   Ex-MBA รุ่น ประเภท นิสิตเก่าดีเด่นฯ ประจำปี 2546 (รับโล่เมื่อวันเสาร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2547) 1 คุณถนอม ณรงค์   Ex-MBA 2   2 คุณอนันต์ เภตรา   Ex-MBA 5 …อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก >>