ภาพงานกิจกรรมบริจาคสาธารณกุศลแก่เด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด “บ้านนนทภูมิ”

สมาคมปริญญาโทสำหรับผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดกิจกรรมบริจาคสาธารณกุศลแก่เด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด “บ้านนนทภูมิ” ทำบุญเลี้ยงอาหารกลางวัน บริจาคเงินสดและสิ่งของฯมูลค่ารวม 129,999 บาท