กราบเรียน พี่ๆ สมาชิก Ex-MBA KU ทุกท่าน คะ เนื่องด้วยสถานการณ์เหตุฉุกเฉินเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสที่กำลังเกิดขึ้นและยิ่งทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นในขณะนี้ ทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้แจ้งประกาศมาตรการและขอความร่วมมือลดกิจกรรมที่ีมีคนหมู่มากมารวมกัน ทางสมาคมปริญญาโทสำหรับผู้บริหาร จึงได้ประชุมพิจารณาและมีมติให้แจ้งสมาชิกทุกท่าน ขอเลื่อนการจัดงาน – ประชุมใหญ่สามัญประจำปี – Ex-Night 2020 – พิธีมอบโล่นิสิตดีเด่นฯ – พิธีมอบเงินกองทุนนิสิตฯ ซึ่งกำหนดจัดใน วันเสาร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ นี้ ออกไปก่อน หากมีกำหนดการที่แน่นอน สมาคมฯ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง จึงประกาศมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยสมาชิกทุกท่านเป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้ สอบถามเพิ่มเติม เงาะค่ะ 092-9209090